ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074877, σας αποστέλλει την ηλεκτρονική  φόρμα εγγραφής Αποφοίτων στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Με την ηλεκτρονική Αίτηση Αποφοίτου η διαδικασία απλοποιείται. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώσουν πολύ γρήγορα τα στοιχεία τους, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, γεγονός που διευκολύνει και τις Γραμματείες καθώς δεν χρειάζεται να αποστέλλονται οι φόρμες εγγραφής ουτε με mails ουτε ταχυδρομικώς.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZUNjcySVVNWFlaNFBSUVNWS0NIRjM5WkkxQS4u

Ως εκ τούτου, πατρακαλούνται οι επι πτυχίω φοιτητές και όσοi καταθέτουν αίτηση ορκωμοσίας για τη συμπλήρωση της ανωτέρω ηλεκτρονικής φόρμας. 

Από το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.