"Ευρωπαϊκή Παιδική Λογοτεχνία" έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα "Ευρωπαϊκή Παιδική Λογοτεχνία" θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18/10 εξ αποστάσεως, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS. Συνδεθείτε τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη του μαθήματος, προκειμένου να γίνετε αποδεκτές/αποδεκτοί, στο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A5pJ-Om08xxMbTmPMhfw8-U5AQUn7znTTzW0WonAm3ik1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b45c66bd-2033-48c5-ad8c-676ea375f10e&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Ο κωδικός για το e-class του μαθήματος θα δοθεί στη διαδικτυακή μας συνάντηση.