«Σύνδεση Σχολείου Οικογενείας», Δράση 7, του έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών». Περιφερειακή Ομάδα Δράσης Θεσσαλίας

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.-ΕΣΠΑ 2007-13
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
06/2013

Η Δράση 7 «Σύνδεση Σχολείου Οικογενείας», του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών»,  υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με Επιστημονική Υπεύθυνη την καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/κού Σχεδιασμού,  Παν/ιο Αιγαίου) (2010-2013) http://www.diapolis.auth.gr/.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής αναπτύσσονται δραστηριότητες που προτείνουν μια παρέμβαση ενδυνάμωσης του ρόλου των γονέων, εμπλοκής και συμμετοχής της οικογένειας στο σχολείο και συνεργασίας με την κοινότητα που θα καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τις  παραπάνω κατηγορίες και οριοθετεί -στο μέτρο των δυνατοτήτων της- το σχολείο ως έναν οργανισμό μάθησης διευθετώντας βασικά οργανωτικά ζητήματα και ζητήματα συμμετοχικότητας και πρόσβασης. Η δράση επικεντρώνεται στους γονείς (ομάδα στόχος), τις ανάγκες τους, αλλά και στην προώθηση ευρύτερα διαπολιτισμικών ικανοτήτων.

Υποδράση 7.1: Ενδυνάμωση οικογένειας
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Σχεδιασμός «Πλαισίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» (Π.Ο.Π)
 • Ίδρυση «Συμπράξεων Μονάδων Παρέμβασης» (Σ.Μ.Π.)
 • Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών Σ.Μ.Π.
 • Ελληνομάθεια Γονέων
 • Συμβουλευτική Γονέων.
 • Συγκρότηση Κινητής Μονάδας Ενδυνάμωσης των γονέων (Κ.Μ.Ε.Γ.)
 • Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών

Υποδράση 7.2: Ανάπτυξη Πλαισίου Συνεργασίας Σχολείου με Κοινότητες Μεταναστών, ΜΚΟ και Κοινωνικούς Λειτουργούς
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • «Διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής»
 • «Θετός Γονέας»
 • Εκπαιδευτικό υλικό για γονείς
 • Δράσεις πολιτισμικών ανταλλαγών
 • Ανάπτυξη κοινωνικής δικτύωσης
 • Ευαισθητοποίηση τοπικών κοινωνιών