Ανίχνευση και ανάλυση αναγκών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
09/2011

Αντικείμενο του έργου είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Βασικός στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τις ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και να προτείνει τρόπους βελτίωσης του έργου τους στο χώρο της εργασίας τους. Επίσης, στόχος της έρευνας είναι να προτείνει τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης των εκπαιδευτικών που εργάζονται για πρώτη φορά σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή σε τμήματα ένταξης, με βάση την ανάλυση των αναγκών τους. Μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα της έρευνας (και σε συνδυασμό με άλλες αντίστοιχες έρευνες) μπορούν να συμβάλλουν στην τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ειδικής αγωγής με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.