«Η εικόνα που διαμορφώνουν τα παιδιά για τον/την επιστήμονα: παιδαγωγικές προεκτάσεις»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρηστίδου Βασιλεία
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
07/2008
Ημερομηνία Λήξης: 
07/2009

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις (‘εικόνες’) των μαθητών για τον/την επιστήμονα και τις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και τους πιθανούς παράγοντες που τις διαμορφώνουν. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι αντιλήψεις που έχουν οικοδομήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης α) για τους/τις επιστήμονες και τη δραστηριότητά τους (με τι ασχολούνται, πού εργάζονται, αν εντοπίζονται στερεότυπες αντιλήψεις ως προς το φύλο του/της επιστήμονα), ώστε να αναδειχθούν πιθανές διαφοροποιήσεις με την ηλικία και το φύλο. Επίσης, διερευνήθηκαν οι στάσεις των μαθητών απέναντι στους επιστήμονες και στην πιθανότητα μελλοντικής ενασχόλησης των ιδίων με αντικείμενα συναφή με τις Φυσικές Επιστήμες.
Επίσης καταγράφηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών α) για τους/τις επιστήμονες και τη δραστηριότητά τους, β) για τις παιδαγωγικές πρακτικές που υιοθετούν όταν διδάσκουν τις Φυσικές Επιστήμες, γ) για τις πιθανές διαφορές που θεωρούν ότι υπάρχουν στους ρόλους και στη συμμετοχή των δύο φύλων σε δραστηριότητες σχετικές με τις Φ.Ε. (στο σχολείο, αλλά και στην ενήλικη και επαγγελματική ζωή) και δ) για το πώς οι παραπάνω απόψεις τους επηρεάζουν τη διδασκαλία, τη συμπεριφορά τους προς τις μαθήτριες και τους μαθητές και την αξιολόγησή τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.

  • Christidou, V. (2010). Greek students' images of scientific researchers. Journal of Science Communication, 9(3). Διαθέσιμο στον ιστότοπο http://jcom.sissa.it/archive/09/03/Jcom0903%282010%29A01/.
  • Christidou, V. (2011). Interest, attitudes and images related to science: combining students’ voices to school science, teachers, and popular science. International Journal of Environmental and Science Education, 6(2), 141-159.
  • Christidou, V., Hatzinikita, V., & Samaras, G. (2011). The image of scientific researchers and their activity in Greek adolescents’ drawings. Public Understanding of Science. Available online, DOI: 10.1177/0963662510383101.