Λαΐνας Αθανάσιος

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
E-mail: 
athlain [at] uth [dot] gr

Ο  Θανάσης Λαΐνας γεννήθηκε στο Αγρίνιο και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην [πρώην] Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα: Δημόσιας Διοίκησης).  Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο του Reading [ειδίκευση: Οργάνωση, Προγραμματισμός και Διοίκηση στην Εκπαίδευση] και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου [ειδίκευση: Διοίκηση  Εκπαίδευσης].

Εργάσθηκε στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως: α) καθηγητής  σε διάφορους τύπους σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  β) ως Διευθυντής Λυκείου και γ) ως Προϊστάμενος / Διευθυντής [νομαρχιακού επιπέδου] Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά το παρελθόν έχει εργασθεί ως συμβασιούχος στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεργάζεται ως μέλος ΣΕΠ (Συμβουλευτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) στη θεματική ενότητα ‘Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων’ του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών [ειδίκευση ‘Οργάνωση – Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων’] και διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» [κατεύθυνση ‘Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης’]. Τέλος, έχει διδάξει σε προγράμματα μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης), σε προγράμματα αρχικής παιδαγωγικής κατάρτισης εκπαιδευτικών (ΑΣΠΑΙΤΕ / πρώην ΣΕΛΕΤΕ) και σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα κ.ά).  

 Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:  διοικητικοί θεσμοί της σχολικής εκπαίδευσης, δίκαιο της σχολικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτική πολιτική, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στη σχολική εκπαίδευση και εκπαιδευτικός προγραμματισμός.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 "Διοίκηση της Eκπαίδευσης και Aναλυτικά προγράμματα: H Θεσμοθέτηση της Aποκέντρωσης και της Eυρύτερης Συμμετοχής"

                   Παιδαγωγική Eπιθεώρηση,   τευχ. 19 (1993), σσ.  254 - 295

 "H Eκπαιδευτική Πολιτική στην Eλλάδα: Πρωταγωνιστές και Διαδικασία"

                   Eπιθεώρηση Διοικητικής Eπιστήμης,,  τευχ. 6 / 2000, σσ. 75 - 12

 "Διοίκηση και Προγραμματισμός Σχολικών Mονάδων: Eπιστημονικές Προσεγγίσεις και Eλληνική Πραγματικότητα"

               στο: Zωή Παπαναούμ (Eπιμ) (2000).   O Προγραμματισμός του Eκπαιδευτικού 'Eργου στη

                              Σχολική Mονάδα:  Aπό τη Θεωρία στην Πράξη (σσ. 23 - 39).  Θεσσαλονίκη:

                              Aριστοτέλειο Παν/μιο & Παιδαγωγικό Iνστιτούτο

"Η συνδικαλιστική Δράση ως Δημογραφικό Χαρακτηριστικό των Διοικητικών Προϊσταμένων της Σχολικής Εκπαίδευσης" 

                   Eπιθεώρηση Διοικητικής Eπιστήμης,,  τευχ. 6 / 2000, σσ. 75 - 12

 "Local Directors of School Education in Greece: Their Role and the Main Sources of their Job Stress"

                     Educational Management, Administration and Leadership, τόμ. 38, τεύχ. 4 (2010), σσ. 454 – 471