Προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία"  γίνονται δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 500€ [συνολικό ύψος διδάκτρων 2.000€].

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή λαμβάνουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: Διδακτική Μεθοδολογία, Μεθοδολογία Έρευνας και Ψυχολογία.

Όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην προκήρυξη των εισαγωγικών εξετάσεων  του ΠΜΣ.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
2013-web.doc55.5 KB