Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα των βιντεοδιδασκαλιών αναφορικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Καρασαββίδης Ηλίας
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών (κωδικός έργου: 4504.01.08)
Ημερομηνία Έναρξης: 
11/2012
Ημερομηνία Λήξης: 
02/2014

Συνεργάτες 

Βασιλική Ραγάζου, ΠΕ 19, διδακτορική φοιτήτρια ΠΤΠΕ ΠΘ

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος, σχεδιασμός βιντεοδιδασκαλιών, εκπαίδευση συνεργάτη, διεξαγωγή έρευνας, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, συγγραφή αναφορών και δημοσιεύσεων

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου ήταν η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την μαθησιακή αποτελεσματικότητα βιντεοδιδασκαλιών. Παρόλο που ο διαθέσιμος αριθμός βιντεοδιδασκαλιών για την εκμάθηση λογισμικού έχει αυξηθεί εκθετικά, οι εμπειρικές μελέτες που τεκμηριώνουν τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα των βιντεοδιδασκαλιών είναι πολύ περιορισμένες. Το ερευνητικό έργο αυτό εξέτασε πειραματικά την επίδραση της σήμανσης (cueing) στην εκμάθηση χρήσης ενός λογισμικού επεξεργασίας βίντεο από ενήλικες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τη συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων χρηστών (αρχάριοι), η σήμανση δεν αποτέλεσε κρίσιμο μαθησιακά παράγοντα.