Μεθοδολογία Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΠ0800
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2
Διδάσκων: 
Τσέλιου Ελευθερία

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών-τριών στις βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικές μελέτες. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες; Φιλοσοφικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στη μεθοδολογία έρευνας, βασικές αρχές σχεδιασμού και διεξαγωγής εμπειρικών ερευνών (ποσοτικά και ποιοτικά ερευνητικά σχέδια), ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, επιλογή του θέματος της έρευνας, βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεοντολογικά ζητήματα. Τύποι ποσοτικών σχεδίων (πειραματικά και μη πειραματικά σχέδια), τύποι ποιοτικών σχεδίων (μελέτη περίπτωσης, φαινομενολογικές μέθοδοι, θεμελιωμένη θεωρία, έρευνα δράση, ανάλυση λόγου), συλλογή δεδομένων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης), ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, συγγραφή ερευνητικής μελέτης και ζητήματα αναστοχαστικότητας στην ερευνητική διαδικασία.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές επιστημολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στη διαδικασία δημιουργίας επιστημονικής γνώσης
  • είναι σε θέση να γνωρίζουν και να διακρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ερευνητική μεθοδολογία («ποσοτική» και «ποιοτική» κατεύθυνση), τις διαφορετικές μεθόδους, καθώς και τους διάφορους τύπους ερευνητικού σχεδίου
  • έχουν εξοικειωθεί με τα επιμέρους βήματα της ερευνητικής διαδικασίας, από την αρχική επιλογή ενός ερευνητικού ενδιαφέροντος μέχρι το τελικό στάδιο της συγγραφής μιας ερευνητικής αναφοράς
  • είναι σε θέση να διατυπώσουν ερευνητικά ερωτήματα και να σχεδιάσουν μια εμπειρική ερευνητική μελέτη ή μια έρευνα βιβλιογραφικής ανασκόπησης
  • είναι σε θέση να αναστοχαστούν σχετικά με θέματα ερευνητικής δεοντολογίας

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση/εργασία στο τέλος του εξαμήνου (αξιολογείται η κριτική σκέψη και όχι η αναπαραγωγή πληροφοριών, με ελεύθερη χρήση συγγραμμάτων/βοηθημάτων, αλλά απαγόρευση αυτούσιας αναπαραγωγής κειμένου). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς κατά τη διάρκειά του γίνονται εφαρμογές/ασκήσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες μπορούν προαιρετικά να εκπονήσουν μία σύντομη εργασία, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας προσθέτει μία μονάδα στην τελική βαθμολογία, εφόσον ο βαθμός της τελικής δοκιμασίας αξιολόγησης είναι πάνω από τη βάση.

Διδακτική μεθοδολογία

Διαλέξεις και ασκήσεις εφαρμογών. Κάθε εβδομάδα, μετά από μια διάλεξη σχετικά με τις βασικές θεωρητικές έννοιες, οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ασκήσεις πρακτικών εφαρμογών σε μικρές ομάδες.

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ptpe_resmet_syllabus_lecture_plan_w2023_website.pdf79.79 KB