Πολύγλωσση ανάπτυξη και πολύγλωσση εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΛ0640
Είδος Μαθήματος: 
ΙΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6
Διδάσκων: 
Μότσιου Ελένη

Περιγραφή του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με ποικίλες διαστάσεις του φαινομένου της διγλωσσίας (γλωσσικές, νοητικές, κοινωνικές κτλ.) και τα ζητήματα εκπαίδευσης που προκύπτουν από αυτές. Οι στόχοι που τίθενται είναι η μελέτη της διγλωσσίας ως φαινομένου με ποικίλες διαστάσεις και σύνδεσή της με την εκπαιδευτική θεωρία και πράξη. Ειδικοί στόχοι: Περιγραφή όψεων διγλωσσίας (πολιτικών, κοινωνικών, γλωσσικών) και σύνδεση τύπων/ ειδών δίγλωσσης εκπαίδευσης με τους στόχους που κάθε φορά επιδιώκονται. Ανάλυση μοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης και μελέτη παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός δίγλωσσου προγράμματος για το νηπιαγωγείο. Σύνδεση με/ προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο μέρη: (α) Ζητήματα Δίγλωσσης Ανάπτυξης: Δίγλωσση ανάπτυξη και στενότερο/ ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (στάσεις απέναντι στη διγλωσσία). Δίγλωσση ανάπτυξη και ηλικία, το δίγλωσσο παιδί: διαφοροποιήσεις και όψεις της δίγλωσσης ικανότητας (γλωσσικά χαρακτηριστικά και στάδια (ομοιότητες/διαφορές με μονόγλωσση ανάπτυξη, ταυτόχρονη/ διαδοχική διγλωσσία, εναλλαγή κωδίκων, γλωσσική υποχώρηση κ.ά.). Υποθέσεις και θεωρίες για την ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας. Διγλωσσία και σκέψη. Διγλωσσία και ευφυία, διγλωσσία και προσωπικότητα, διγλωσσία και ταυτότητα. (β) Ζητήματα Δίγλωσσης Εκπαίδευσης: Μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης. Δίγλωσσα σχολεία: Προβληματισμοί για την οργάνωση και το περιεχόμενο μιας δίγλωσσης εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο - κριτήρια επιλογής, κατανομή των δύο γλωσσών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανάπτυξη προφορικού λόγου σε δύο γλώσσες, πρώτες επαφές με το γραπτό λόγο, στρατηγικές διδασκαλίας, χρήση νέων τεχνολογιών, στάσεις εκπαιδευτικών, υποστήριξη και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

·     αντιλαμβάνονται τις ποικίλες διαστάσεις του φαινομένου της διγλωσσίας (γλωσσικές, νοητικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές κτλ.)

·     διακρίνουν και να ξεχωρίζουν τις ειδικότερες όψεις της διγλωσσίας

·     συνδέουν τις διαστάσεις και τις όψεις της διγλωσσίας με την εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη. 

 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

Διδακτική Μεθοδολογία: Εισηγήσεις για την κάλυψη των θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, ασκήσεις που στηρίζονται στη μελέτη των casestudies και συζήτηση πάνω σε αυθεντικά δεδομένα.

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_122/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
2glossi_diagramma.docx18.7 KB