Μότσιου Ελένη

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Θεωρία και ανάπτυξη της γλώσσας σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές
Τηλέφωνο: 
24210 06361
E-mail: 
emotsiou [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

 

Γραφείο: Κουμουνδούρου 4, 4ος όροφος, γρ.Α1

Ώρες συνεργασίας:

Τρίτη 12-2

Παρασκευή 2.30-4.00

 

Η Ελένη Μότσιου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας (Α.Π.Θ.) και διδάκτορας του Τομέα Γλωσσολογίας (Α.Π.Θ.) με αντικείμενο την ανάπτυξη μη κυριολεκτικών φαινομένων στο λόγο μικρών παιδιών. Από το 2008  εργάστηκε ως διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80 στα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Ιωαννίνων προπτυχιακά μαθήματα γλωσσολογίας, ενώ από το 2014 εργάστηκε ως Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με γνωστικό αντικείμενο «θεωρία και ανάπτυξη της γλώσσας σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές» και το 2018 εκλέχτηκε στη βαθμίδα της Επίκουρης καθηγήτριας. Από το 2016 εκτελεί καθήκοντα ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου στη Θεματική Ενότητα "Γλωσσική Ανάπτυξη". Η επιστημονική και διδακτική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συνεργασίες σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά: με αντικείμενο τη λεξικογραφία και τη φρασεολογία (Ινστιτούτο ΝΕ Σπουδών, Α.Π.Θ.∙ την προώθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΥΠΕΠΘ∙ Σχολείο Νέας Ελληνικής, Α.Π.Θ.)· τη διαγλωσσική έρευνα στην ανάπτυξη συναισθημάτων και γλώσσας (L’ étude des sentiments à travers des corpus d’ apprenants,  Action incitative de l’ Université de Poitiers pour developer la Recherche Internationale (ACTION 2), University of Poitiers, France)· την πολυγλωσσία (Apprentissage des Langues MoDiMEs dans une Europe Plurielle» (ALaMoDE), funded by PIA 4 ExcellencES - UP-Squared, University of Poitiers)∙ την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων ( UNICEF, [Refugee and Migrant Response in Greece] σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Κρήτης) κ.ά., αλλά και την υλοποίηση ως επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων (Προφορικό Σώμα Κειμένων Ελληνόφωνων Παιδιών, Διαθέσιμο στο http://gcsl.ece.uth.gr. Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις και δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την τυπική ανάπτυξη του λόγου των παιδιών, τη δημιουργικότητα και τα συναισθήματα, αλλά και θέματα πολυγλωσσίας και γενικής γλωσσολογίας· γνωρίζει άριστα την αγγλική και τη ρωσική γλώσσα.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Μότσιου, Ε. (2023). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας (Γ’ Αναθεωρημένη έκδοση, A’ εκδ. 2014). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Mότσιου, Ε. & Α. Κωστούλας (2023). Φαινόμενα διαγλωσσικής αλληλεπίδρασης στη δίγλωσση/πολύγλωσση επικοινωνία. Στο Ανδρέου, Γ., Διακογιώργη, Κ., Παπαδοπούλου, Δ., & Σελίμης, Στ. (Επιμ.), σσ. 243-265. Διγλωσσία: Γλωσσική ανάπτυξη και εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Valetopoulos F. & E. Motsiou (2023). Les prédicats causatifs et l’expression des émotions en grec modern. Syntaxe et Sémantique, 23, 109-125. https://www.cairn.info/revuesyntaxe-et-semantique-2023-1-page-109.htm 

Motsiou, E. & F. Valetopoulos (2022). Comprehension and Verbal Expression of Emotions by Greek-Speaking Preschoolers. Travaux neuchâtelois de linguistique, 77, 83- 99. https://doi.org/10.26034/ne.tranel.2022.3786

Μότσιου, Ε. & Φ. Βαλετόπουλος (2022). Ερμηνεία των συναισθημάτων των άλλων: δεδομένα από ελληνόφωνα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 41: 163-173. 

Μότσιου, Ε., Βασιλάκη, Ε., Γκανά, Ε. & Α. Κωστούλας (Επιμ.) (2021). Ιδεολογίες, Γλωσσική Επικοινωνία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.

Νταή, Χ-Ξ. & Ε. Μότσιου (2021). Έμφυλα στερεότυπα και γλωσσικές αναπαραστάσεις στις ταινίες Πριγκίπισσες της Ντίσνεϊ. Στο Μότσιου και συν. (Επιμ.), Ιδεολογίες, Γλωσσική Επικοινωνία και Εκπαίδευση, σσ. 48-73. Αθήνα: Gutenberg.

Mότσιου, Ε. & Α. Κωστούλας (2021). Αναζητώντας τις σχέσεις ιδεολογίας, γλώσσας και εκπαίδευσης. Στο Μότσιου και συν. (Επιμ.), Ιδεολογίες, Γλωσσική Επικοινωνία και Εκπαίδευση, σσ. 9-31. Αθήνα: Gutenberg.

Κοstoulas, A. & E. Motsiou (2020). Family language policy in mixed-language families: An exploratory study of online parental discourses. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(2), 696-708. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13670050.2020.1715915

Μότσιου, Ε. (2020). The Greek Children Spoken Language Corpus (GCSL Corpus). Το Προφορικό Σώμα Κειμένων Ελληνόφωνων Παιδιών (ΠΣΚΕΠ). In Gavriilidou, Z, Mitsiaki, M. & A. Fliatouras (Eds.). EURALEX XIX - Lexicography for inclusion, Vol. 1: 449-454. https://euralex2020.gr/wpcontent/uploads/2020/11/EURALEX2020_ProceedingsBook-p449-454.pdf