Μότσιου Ελένη

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Θέμα: 
Θεωρία και ανάπτυξη της γλώσσας σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές
Τηλέφωνο: 
24210 06361 (γραφείο Α1, Κουμουνδούρου & Ιάσονος 4, 4ος όροφος)
E-mail: 
emotsiou [at] uth [dot] gr

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΕ 5-6, ΠΑΡ 12-1

 

Η Ελένη Μότσιου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στις Μεσαιωνικές και Νεοελληνικές Σπουδές. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στη «διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας» (Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, Α.Π.Θ.) και διδάκτορας του Τομέα Γλωσσολογίας (Α.Π.Θ.) με αντικείμενο την ανάπτυξη μη κυριολεκτικών φαινομένων στο λόγο μικρών παιδιών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Από το 2008  δίδαξε ως διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80 στα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Ιωαννίνων προπτυχιακά μαθήματα γλωσσολογίας, ενώ από το 2014 είναι Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με γνωστικό αντικείμενο «θεωρία και ανάπτυξη της γλώσσας σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές». Από το 2016 εκτελεί καθήκοντα ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» στη Θεματική Ενότητα "Γλωσσική Ανάπτυξη". Η επιστημονική και διδακτική της δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη λεξικογραφία και τη φρασεολογία (Ινστιτούτο ΝΕ Σπουδών, Α.Π.Θ.∙ την προώθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΥΠΕΠΘ∙ Σχολείο Νέας Ελληνικής, Α.Π.Θ.)· τη διαγλωσσική έρευνα στην ανάπτυξη συναισθημάτων και γλώσσας («L’ étude des sentiments à travers des corpus d’ apprenants». Action incitative de l’ Université de Poitiers pour developer la Recherche Internationale (ACTION 2), University of Poitiers, France)· την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων (UNICEF, [Refugee and Migrant Response in Greece] σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Κρήτης) κ.ά., αλλά και τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις και δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την τυπική ανάπτυξη του λόγου των παιδιών, τη δημιουργικότητα και τα συναισθήματα, αλλά και θέματα πολυγλωσσίας και γενικής γλωσσολογίας· γνωρίζει άριστα την αγγλική και τη ρωσική γλώσσα.

     Eπιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Kostoulas, A. & E.Motsiou (2020). Family language policy in mixed-language families: An exploratory study of online parental discourses. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Doi: 10.1080/13670050.2020.1715915

Μιχάλης, Α., Μιχελιουδάκης, Δ. & Ε. Μότσιου (2019). Παραγλωσσολογικοί παράγοντες και μηχανισμοί αξιολόγησης της γλωσσικής χρήσης: κατηγοριοποίηση και κριτική επισκόπηση. ΙCGL13: 488-496. http://icgl13.westminster.ac.uk/wp-content/uploads/sites/55/2019/09/ICGL2013_Proceedings.pdf

Αργυρόπουλος, Β. & E. Μότσιου (2019). Διαστάσεις ποικιλότητας στο ειδικό λεξιλόγιο της μαγειρικής–ζαχαροπλαστικής. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 39:115-130. Http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_39_115_130.pdf

Μότσιου, Ε. (2018) Γλωσσικά λάθη και γλωσσ(ολογ)ική πραγματικότητα. Kafedra 4 (Selected Papers of the International Congress of Hellenistic for I.Kovaleva). Lomonosov Moscow State University.

Μότσιου, Ε. & Βαλετόπουλος, Φ. (2017). Η φρασεολογία του φόβου και της έκπληξης στα ρωσικά και τα ελληνικά: διαγλωσσική σύγκριση. Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία. Πρακτικά του Διεθνούς συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, τόμος Α’, 254-275. http://www.saitapublications.gr/2017/08/ebook.175.html?m=1 

Μότσιου, Ε. (2017). Νεολογικές κατασκευές στον αυθόρμητο λόγο ρωσόφωνων και ελληνόφωνων παιδιών: μια πρώτη προσέγγιση. Γλωσσολογία 25, 19-31. http://glossologia.phil.uoa.gr/node/136 

Μότσιου, Ε. (2017) [Β’ έκδοση]. Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. University Studio Press: Θεσσαλονίκη.

Μότσιου, Ε. (2015) Παρετυμολογία και παιδική γλώσσα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 60, 110-119.  https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/8610 

Douka, G., Motsiou, E., Papadopoulou, M. (2014). Comprehension and Production of Non - Literal Comparisons (NLC) via Visual Stimuli in Children. Journal of Visual Literacy 33, 2, 1-26.

Βαλετόπουλος, Φ. & E. Μότσιου. 2014. Φόβος και έκπληξη: ορισμός και περιγραφή. In G. Kotzoglou et al. (éds), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. University of the Aegean, 151-165.

Motsiou, E. (2012). Lexical innovations (neologisms) in children’s speech: evidence from Greek. Contrastive Linguistics 2: 22-31.

Μότσιου Ε. (2012). Κατηγορίες πραγματολογικών φρασεολογισμών. Στο Selected Papers of the 10th International Conference on Greek Linguistics. Democritus University of Thrace, 960-64. http://www.icgl.gr/files/greek/92-960-964.pdf

Motsiou, E. (2010). Factors involved in the appearance of learning difficulties: the dominance of inhibition / suppression. International Journal of Learning, 17 (1): 191-200.

Μότσιου, Ε. (2009). Αντιπαραθετική φρασεολογία: από τη θεωρία στην πράξη. Στο 8th International Conference on Greek Linguistics Proceedings.  University of Ioannina, 1027-1041. http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/docs/greek/032_motsiouICGL8.pdf

Μότσιου, Ε. (2007). Όψεις της μη κυριολεξίας στη γλώσσα και τη σκέψη του παιδιού. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 27 (Πρακτικά της 27ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη, 300-308.