1ο εξάμ. - Σεμινάριο: Κοινωνικές Κατασκευές της παιδικής ηλικίας, της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας

Μονάδες ECTS: 
6

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1216-Α5-Χ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ)3

(3 x 6 = 18 ώρες συνολικά)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6 ECTS

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 0

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(URL) https://eclass.uth.gr/modules/auth/courses.php

(https://eclass.uth.gr/courses/ECE_P_107/)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Γνώση: Θα έχει εξοικειωθεί με τις θεωρίες της κοινωνικής κατασκευής, των εκπαιδευτικών κοινών και τις σπουδές της παιδικής ηλικίας.

Γνώση: Θα έχει αποκτήσει βιωματική γνώση των παραπάνω θεωριών

Κατανόηση: Θα έχει αναπτύξει επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες

Εφαρμογή: Θα έχει εξασκηθεί στην πρακτική εφαρμογή των παραπάνω γνώσεων μέσω της συμμετοχής του/ης σε ασκήσεις στην τάξη και σε ομαδικά πρότζεκτ.

Ανάλυση & Σύνθεση: Θα αποκτήσει γνώση και εμπειρία στην επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων

Ανάλυση, Σύνθεση & Αξιολόγηση: Προσεγγίζει κριτικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, το αναλυτικό πρόγραμμα, την κοινότητα, την παιδική ηλικία και τη δημιουργικότητα.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό συζητούνται διαδικασίες κοινωνικής κατασκευής των εννοιών της «παιδικής ηλικίας» και του «παιδιού», της «δημιουργικότητας» και της «εκπαίδευσης» σε επιστημονικούς, μυθοπλαστικούς, πολιτικούς, δημοσιογραφικούς κ.ά. λόγους, μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Επιπλέον, αναλύεται το κοινωνικό φαινόμενο των Κοινών και οι παιδαγωγικές του δυναμικές. Στόχος είναι η συστηματική αποδόμηση κυρίαρχων αναπαραστάσεων, βεβαιοτήτων και καθεστώτων αλήθειας γύρω από την παιδική ηλικία αλλά και η ανάδειξη εναλλακτικών και ενδεχομενικών μορφών παιδικής ηλικίας, πολιτειότητας, κοινής παιδαγωγικής γνώσης και εξισωτικής χειραφετητικής μάθησης.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες με βάση τους οποίους οργανώνονται οι διαλέξεις είναι οι εξής:

Θεωρίες κοινωνικής κατασκευής του παιδαγωγικού υποκειμένου 

Γνώση, εξουσία, παιδική υποκειμενικότητα: επιστημονικός λόγος, μυθοπλασία, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά μαθηματικά, ψηφιακά περιβάλλοντα, παιχνίδια, αφηγήσεις  

Σύγχρονες προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας, της γνώσης και της χειραφέτησης του υποκειμένου

Πολιτειότητα, συμμετοχή και δημιουργικότητα στην εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτικά κοινά. 

Η εκπαίδευση στα μαθηματικά δεν αφορά τα μαθηματικά. Μια κριτική θεώρηση πολιτικών αναμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων

Εκτός τάξης: Μαθηματικά του Δρόμου και της Συγ/κίνησης

Βιοπολιτικές τεχνολογίες της δημιουργικότητας και του παιδικού εαυτού.

Ορθολογισμός, πειθαρχία και εξάσκηση: Κατασκευές πολιτειότητας ως η γένεση του μοντέρνου ή/και του νεοφιλεύθερου υποκειμένου

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις, ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη, οπτικοακουστικό υλικό και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση παρουσιάσεων & προτζέκτορα, eclass, MS Teams, Google docs, Youtube/internet

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διάλεξη μαζί με συζήτηση: 

Εκπαιδευτικά κοινά: συλλογικοί πειραματισμοί και συμμετοχική δημοκρατία

6

Μη καθοδηγούμενη εργασία φοιτητών/τριων: 

Εκπαιδευτικά κοινά: συλλογικοί πειραματισμοί και συμμετοχική δημοκρατία

30

Διάλεξη μαζί με συζήτηση και μέθοδος case studies:

Βιωμένη κοινότητα των κοινών στην εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία

6

Μη καθοδηγούμενη εργασία φοιτητών/τριων: 

Βιωμένη κοινότητα των κοινών στην εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία

30

Διάλεξη μαζι με συζήτηση: 

Κοινωνικές κατασκευές της παιδικής ηλικίας και του παιδιού ως κοινωνού, της εκπαίδευσης ως κοινό και της δημιουργικότητας: λόγοι και εξουσία

6

Μη καθοδηγούμενη εργασία φοιτητών/τριων:

Κοινωνικές κατασκευές της παιδικής ηλικίας και του παιδιού ως κοινωνού, της εκπαίδευσης ως κοινό και της δημιουργικότητας: λόγοι και εξουσία

30

Συγγραφή ομαδικής εργασίας

36

Παρουσιάσεις εργασιών

6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ομαδικές εργασίες (70%) και συμμετοχή στο μάθημα (30%). 

Οι ομαδικές εργασίες εστιάζουν στη θεματολογία των τριών αξόνων/ενοτήτων του σεμιναρίου:

Εκπαιδευτικά κοινά: συλλογικοί πειραματισμοί και συμμετοχική δημοκρατία.

Βιωμένη κοινότητα των κοινών στην εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία.

Κοινωνικές κατασκευές της παιδικής ηλικίας και του παιδιού ως κοινωνού, της εκπαίδευσης ως κοινό και της δημιουργικότητας: λόγοι και εξουσία.

Η συμμετοχή στο μάθημα αφορά τη μελέτη τη συγγραφή και συζήτηση κειμένων στις ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Chronaki, A. (2019). Affective bodying of mathematics, children and difference: choreographing ‘sad affects’ as affirmative politics in early mathematics teacher education. ZDM Mathematics Education 51, 319–330. 

https://doi.org/10.1007/s11858-019-01045-9

Dahlberg, G., Moss, P. και Pence, A. (2013) Beyond quality in early childhood education and care. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Delacour, L. & Chronaki, A. (2019). The Discursive Fabrication of the Desired Child in Early Childhood Mathematics Education. Philosophy of Mathematics Education Journal. No 35. (ISSN 1465-2978 (Online).

Κωστάκης, Β. και Bauwens, M. (2018). Πώς να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια και ευημερούσα οικονομία βασισμένη στα κοινά. Ανοιχτή Βιβλιοθήκη.

Kostakis, V., & Pantazis, A. (2021). Is ‘Deschooling Society’ Possible? Notes from the Field. Postdigital Science and Education, 3(3), 686–692.

https://doi.org/10.1007/s42438-021-00228-6 , Zenodo link.

Pantazis, A. (2020). Teaching Commons through the Game of Musical Chairs. tripleC: Communication, Capitalism & Critique 18 (2): 595-612. DOI:

https://doi.org/10.31269/triplec.v18i2.1175

Πεχτελίδης, Γ. (2015). Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας. Κάλλιπος  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4744

Πεχτελίδης, Γ. (2020). Για μια εκπαίδευση των κοινών εντός και πέραν των «τειχών». Αθήνα: Gutenberg.

Pechtelidis Y and Stamou AG (2017) The “Competent child” in times of crisis: a synthesis of Foucauldian with critical discourse analysis in Greek pre-school curricula. Palgrave Communications. 3:17065 https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.65.

Pechtelidis, Y. & Kioupkiolis, A. (2020). Education as Commons, Children as Commoners. The case study of the Little Tree community. Democracy & Education, 28(1). https://democracyeducationjournal.org/home/vol28/iss1/5/ 

Το Αλφαβητάρι των Κοινών: https://abc.commons.gr/#home 

Phillips, L. και Jorgensen, W.P. (2009). Ανάλυση Λόγου. Θεωρία και Μέθοδος. Αθήνα: Παπαζήση.