2ο εξάμ. - Σεμινάριο: Παιχνίδι & δημιουργικότητα στην παιδική γλώσσα

Μονάδες ECTS: 
6
Διδάσκων: 
Μότσιου Ελένη

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σ4-Ε

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_P_110/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

εντοπίζει τις κατηγορίες των γλωσσικών αποκλίσεων-επινοήσεων στο λόγο των παιδιών

ερμηνεύει και να αξιολογεί τις γλωσσικές επινοήσεις-κατασκευές των παιδιών

συσχετίζει την παιδική γλωσσική δημιουργικότητα με τη φύση της γλώσσας και τους νοητικούς-γλωσσικούς μηχανισμούς

συλλέγει, να αναλύει και να ερμηνεύει τα σχετικά δεδομένα από τον αυθεντικό παιδικό λόγο

αξιοποιεί τη γλωσσική δημιουργικότητα ως μέρος της γλωσσικής αγωγής των νηπίων

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση σχεδίων εργασίας  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Αυτόνομη εργασία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παιδί ως δημιουργός της γλώσσας του: η πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης , χαρακτηριστικά και στάδια, μέσα από τις λεκτικές επινοήσεις και αποκλίσεις από την ενήλικη νόρμα

Κατηγορίες/ είδη γλωσσικών επινοήσεων (παράγωγα & σύνθετα, παρετυμολογίες, μεταφορές, φρασεολογισμοί, ειδικές κατηγορίες ρημάτων με ασυνέπειες στη σύνταξη και φωνή, το γένος, κ.ά)

Νοητικές και γλωσσικές διαδικασίες &  μηχανισμοί πίσω από τη γλωσσική δημιουργικότητα

Συλλογή υλικού και μεθοδολογία στη μελέτη της γλωσσικής δημιουργικότητας – βάσεις δεδομένων, ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις κ.ά.

Παιχνίδι και η γλωσσική ανάπτυξη

Συνοδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις (ενδεικτικά παραδείγματα):

Περιγραφή παιδικών γλωσσικών επινοήσεων από αυθεντικό παιδικό λόγο: προσδιορισμός γλωσσικού επιπέδου και είδους απόκλισης

Ερμηνεία παιδικών γλωσσικών αποκλίσεων: προσδιορισμός γλωσσικών και νοητικών μηχανισμών

Σχολιασμός και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού και βίντεο

Η γλωσσική δημιουργικότητα ως παιχνίδι: αξιοποίηση νεολογισμών και επινοήσεων στη γλωσσική διδασκαλία (κατασκευή γλωσσικών παιχνιδιών και κειμένων) και παρουσίαση με μορφή ppt / poster

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης διαλέξεις με παράδοση υποχρεωτικών δραστηριοτήτων 

εργαστήριο με παρουσίαση διδακτικών σχεδίων

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω email, 

χρήση ΜS Word & Internet για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων,

χρήση Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων διδακτικών σχεδίων για το εργαστήριο

Χρήση e-class για την ανάρτηση του υλικού

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σεμινάριο

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (παρουσίαση υλικού προς μελέτη)

25

Αυτοτελής μάθηση

25

Εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση διδακτικών σχεδίων για την αξιοποίηση της γλωσσικής δημιουργικότητας στην αγωγή των νηπίων

50

Δραστηριότητες αναστοχασμού μετά τις διαλέξεις