2ο εξάμ. - Σεμινάριο: Παιχνίδι & δημιουργικότητα στην παιδική γλώσσα

Μονάδες ECTS: 
6
Διδάσκων: 
Μότσιου Ελένη

Στόχος: να είναι σε θέση οι διδασκόμενοι να αντιλαμβάνονται τη δημιουργική πλευρά της γλωσσική ανάπτυξης, να είναι σε θέση να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα σχετικά δεδομένα από τον αυθεντικό παιδικό λόγο και να αξιοποιούν τη γλωσσική δημιουργικότητα στη διδακτική πράξη

Θέματα προς ανάπτυξη:

  • Το παιδί ως δημιουργός της γλώσσας του: η πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης , χαρακτηριστικά και στάδια, μέσα από τις λεκτικές επινοήσεις και αποκλίσεις από την ενήλικη νόρμα
  • Το συμβολικό παιχνίδι και η γλωσσική ανάπτυξη
  • Κατηγορίες/ είδη γλωσσικών επινοήσεων (παράγωγα & σύνθετα, παρετυμολογίες, μεταφορές, φρασεολογισμοί, ειδικές κατηγορίες ρημάτων με ασυνέπειες στη σύνταξη και φωνή, το γένος, κ.ά)
  • Νοητικές και γλωσσικές διαδικασίες &  μηχανισμοί πίσω από τη γλωσσική δημιουργικότητα
  • Συλλογή υλικού και μεθοδολογία στη μελέτη της γλωσσικής δημιουργικότητας – βάσεις δεδομένων, ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις κ.ά.

Συνοδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις (ενδεικτικά παραδείγματα):

  • Περιγραφή παιδικών γλωσσικών επινοήσεων από αυθεντικό παιδικό λόγο: προσδιορισμός γλωσσικού επιπέδου και είδους απόκλισης
  • Ερμηνεία παιδικών γλωσσικών αποκλίσεων: προσδιορισμός γλωσσικών και νοητικών μηχανισμών
  • Η γλωσσική δημιουργικότητα ως παιχνίδι: αξιοποίηση νεολογισμών και επινοήσεων στη γλωσσική διδασκαλία (κατασκευή γλωσσικών παιχνιδιών και κειμένων)
  • Σχολιασμός και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού και βίντεο