3ο εξάμ. - Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και πολιτισμός: Σύγχρονες κριτικές θεωρήσεις

Μονάδες ECTS: 
12

Στο μάθημα αυτό επιχειρούμε μια διεξοδική διερεύνηση του ρόλου της τέχνης στη διαμόρφωση δημιουργικών πλαισίων μάθησης. Κεντρικό στοιχείο τής προσέγγισής μας είναι η κριτική θεώρηση των όρων 'τέχνη', 'δημιουργικότητα', και 'μάθηση' μέσα από τη μελέτη θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών που αναδεικνύουν  αλλά και προβληματοποιούν τις πολυεπίπεδες και πολλές φορές τεταμένες μεταξύ τους σχέσεις. Οι βασικοί θεματικοί άξονες-ερωτήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν είναι τα εξής:

 • Οι αναδυόμενες πολιτικές της δημιουργικότητας στην καλλιτεχνική εκπαίδευση  
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις της σχέσης πολιτιστικών φορέων και εκπαίδευσης
 • Πολιτικές της άτυπης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
 • Πολιτικές της «απομάθησης» και καλλιτεχνική εκπαίδευση
 • Η καλλιτεχνική δημιουργικότητα στα πλαίσια της 'επιχειρηματικής στροφής' στην εκπαίδευση: σχέσεις και αντιφάσεις
 • Μουσική παιδαγωγική και σύγχρονη μουσική: όψεις ενός ατελούς διαλόγου
 • Μουσειακή εκπαίδευση και πολιτιστικά φαινόμενα: προοπτικές και αντιφάσεις
 • Οι μουσικές των παιδιών ως τέχνη – Ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της κατασκευής της έννοιας της μουσικής των παιδιών και της πρόσληψής της
 • Πολιτισμική εμπειρία: κριτικές προσεγγίσεις στην έννοια της συμμετοχής
 • Καλλιτεχνική εκπαίδευση και δημοκρατία
 • Τέχνη, ιστορία και πόλη: ζητήματα κατασκευής της γνώσης και συμμετοχικές εκπαιδευτικές διαδικασίες 
 • Παιδαγωγικές πρακτικές μουσικού αυτοσχεδιασμού και συνεργατικής σύνθεσης

Στα πλαίσια των μαθημάτων γίνονται διαλέξεις αλλά και θεματικές παρουσιάσεις υλικού από φοιτήτριες και φοιτητές. Υπάρχει η πρόβλεψη για την πρόσκληση εισηγητών εγνωσμένου κύρους των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις θεματικές του μαθήματος.