3ο εξάμ. - Σεμινάριο: Παιχνίδι και Τέχνες: Βιωματκές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις

Μονάδες ECTS: 
6
Διδάσκων: 
Μάγος Κώστας

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σ5-Χ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_P_105/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

-Να αναγνωρίζει τα κοινά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού με τις τέχνες.

-Να διακρίνει και να εξηγεί τις παιδαγωγικές παραμέτρους του παιχνιδιού και των τεχνών. 

-Να σχεδιάζει και να οργανώνει δραστηριότητες που συνδυάζουν διάφορες μορφές τέχνης στο πλαίσιο του οργανωμένου παιχνιδιού με μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά.

-Να εφαρμόζει μεθόδους της αναστοχαστικής διαδικασίαςστο πλαίσιο της διδασκαλίας.

-Να αξιοποιεί τις βιωματικές διαδικασίες μάθησης μέσω των τεχνών.

-Να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα μικρότερα παιδιά στις διαδικασίες παιχνιδιού.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του σεμιναρίου αποτελούν μια πρό(σ)κληση στη βίωση της παιγνιώδους διάστασης των τεχνών (εικαστικά, χορός, θέατρο, μουσική). Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε έννοιες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν τη δημιουργικότητα και τις τέχνες στην παιγνιώδη μάθηση. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια στα οποία αξιοποιούνται διαφορετικά εκφραστικά μέσα, με τρόπο που να οδηγεί στην επαναδιατύπωση της σχέσης των παιδιών με την τέχνη τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και σε μια σειρά από 'τόπους' των τεχνών. Ταυτόχρονα τα εργαστήρια αυτά ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό επάνω στη σημασία του πολιτικού και κοινωνικού ρόλου της δημιουργικής σχέσης της τέχνης με την εκπαίδευση. Το ακριβές περιεχόμενο και οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου θα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

12 ώρες

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο

60 ώρες

Διαδραστική διδασκαλία

8 ώρες

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

70 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Διαμορφωτική Αξιολόγηση: Καλλιτεχνική Ερμηνεία και Δημόσια Παρουσίαση.

Συμπερασματική Αξιολόγηση: Γραπτή Εργασία.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αυγητίδου, Σ. (Επιμ.) (2001). Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός.

Πουρκός, Μάριος, (Eπιμ.) (2009). Τέχνη, Παιχνίδι, Αφήγηση: Ψυχολογικές και

Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις. Αθήνα.

Swanwick, K. (2010). H Φύση και η Ανάπτυξη της Καλλιτεχνικής Γνώσης. Στο

Κανελλόπουλος, Π. Α. & Ν. Τσαφταρίδης (Eπιμ.), Η Τέχνη στην Εκπαίδευση – Η Εκπαίδευση στην Τέχνη. Αθήνα: Νήσος.

SzekelyG. (2015). Play and Creativity in Art Teaching. New York: Routledge. 

Savva A. & Erakleous V. (2018). Play-based art activities in early years: teachers’ thinking and practice, International Journal of Early Years Education, 26:1, 56-74. 

International Journal of Play.

American Journal of Play.

The International Journal of Education through Art (IJETA).

International Journal of Early Years Education.