3ο εξάμ. - Σεμινάριο: Παιχνίδι και Τέχνες: Βιωματκές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις

Μονάδες ECTS: 
6

Τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του σεμιναρίου αποτελούν μια πρό(σ)κληση στη βίωση της παιγνιώδους διάστασης των τεχνών (εικαστικά, χορός, θέατρο, μουσική). Στόχος μας είναι η ανάπτυξη πλαισίων για τη δημιουργική επαφή με τις τέχνες, και τα διαφορετικά εκφραστικά τους μέσα, με τρόπο που να οδηγεί στην επαναδιατύπωση της σχέσης των παιδιών με την τέχνη τόσο στα πλαίσια του σχολείου όσο και σε μια σειρά από 'τόπους' των τεχνών. Ταυτόχρονα τα εργαστήρια αυτά ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό επάνω στη σημασία του πολιτικού και κοινωνικού ρόλου της δημιουργικής σχέσης της τέχνης με την εκπαίδευσης. Το ακριβές περιεχόμενο και οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου θα ανακοικώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.