3ο εξάμ. - Σεμινάριο: Διαδικασίες εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Μονάδες ECTS: 
6
Διδάσκων: 
Κατσαρίδου Μάρθα

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σ6-Χ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_P_111/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

-Να κατανοεί ότι οι διαδικασίες εμψύχωσης συνδέουν αναπόδραστα τη μάθηση με το προσωπικό βίωμα.

-Να αναγνωρίζει το περιεχόμενο, τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες εμψύχωσης που ακολουθούνται σε διαφορετικά θεματικά πεδία εφαρμογής της (πχ. θέατρο στην εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μουσειακή εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων).

-Να αναπτύσσει χαρακτηριστικά εμψυχωτή/τριας, ώστε να συνδέει το περιεχόμενο με το βίωμα και να προτείνει μαθησιακές δραστηριότητες σε συνάρτηση με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις γνώσεις των μαθητών/τριών του/της.

-Να σχεδιάζει, να οργανώνει και να υλοποιεί δράσεις εμψύχωσης στην εκπαιδευτική πράξη ως μέθοδο ενδυνάμωσης και παρώθησης των διαδικασιών μάθησης.

-Να αξιολογεί τις δράσειςεμψύχωσης που έχει εφαρμόσει, να αναστοχάζεταιαναφορικα με την αποτελεσματικότητά τους και να δύναται να τις επανασχεδιάζει.

Γενικές Ικανότητες

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

-Λήψη αποφάσεων 

-Αυτόνομη εργασία 

-Ομαδική εργασία 

-Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο σεμινάριο θα προσεγγιστούν θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο, στις μορφές και στις τεχνικές εμψύχωσης τόσο σχετικά με την ανάπτυξη διαφόρων δράσεων παιχνιδιού όσο καιευρύτεραολοκληρωμένωνθεματικών δράσεων/εργαστηρίων. Η εμψύχωση στο πλαίσιο του θεάτρου στην εκπαίδευση, των εικαστικών δραστηριοτήτων, των μουσειοπαιδαγωγικών και διαπολιτισμικών δράσεων κ.ά. αποτελούν ενδεικτικούς τομείς που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε βιωματικό/διαδραστικόεπίπεδο. Στην ίδια κατεύθυνση θα προσεγγιστούν ζητήματα σχετικά με τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του/της εμψυχωτή/τριας, την έννοια της δημιουργικότητας, της ενεργητικής ακρόασης και της συνεργασίας,ενώ θα μελετηθούν παραδείγματα εμψύχωσης ποικίλων δράσεων τόσο από τον ελληνικό όσο και τον διεθνή χώρο.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 

●Έκφραση και δημιουργικότητα

● Η εμψύχωση και ο ρόλος του/της εμψυχωτή/τριας

● Η δυναμική της ομάδας

● Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧρήσηPowerPoint, Video,μουσικής.

Ανάρτηση του υλικού του μαθήματος στην e-class.

Επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω email.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Σύντομες Διαλέξεις

20ώρες

Βιωματικό Εργαστήριο

80 ώρες

Διαδραστική διδασκαλία

10ώρες

Παρουσιάσεις: εμψύχωση εργαστηρίων σε ομάδες &Συγγραφή εργασιών

40 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: Παρουσιάσεις –εμψύχωση βιωματικών δράσεων/εργαστηρίων σε ομάδες.

Συμπερασματική αξιολόγηση: Ομαδική γραπτή εργασία& ατομική κριτική αποτίμηση της βιωμένης εμπειρίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Boal, Α. (2013). Θεατρικά παιχνίδια για ηθοποιούς και για μη ηθοποιούς, Θεσσαλονίκη: σοφία.

-Θωίδης, Ι. (2007). Εμψύχωση: Κοινωνικοπολιτιστική,κοινωνικοεκπαιδευτική δράση στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 41-58. 

-Κόκκος, Α. (2003). Ο μετασχηματισμός των στάσεων και ο ρόλος τουεμψυχωτή. Στο Βεργίδης, Δ. (επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στηνεξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 195-223.

-Μουμουλίδου, Μ. &Ρεκαλίδου, Γ. (επιμ.)(2010). Μικρές Ομάδεςστην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές, Μαθησιακές Εμψυχωτικές Προσεγγίσεις,Αθήνα: Τυπωθήτω, 191-202.

-Μπακιρτζής, Κ. &Σλαυκίδης, Γ. (2019). Η εμψύχωση ομάδων και οιεφαρμογές της. Στο Ράπτης Θ. & Κόνιαρη, Δ. (επιμ.), Μουσική Εκπαίδευσηκαι Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ουΣυνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Μ., Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Μ., 533-541.

-Μπακιρτζής, Κ. (2003). Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης στην Επικοινωνία,Αθήνα: Gutenberg.

-National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (1999). AllOur Futures: Creativity, Culture & Education. Sudbury: DfEE.

-Neelands, J. & Goode, T. (2000). Structuring Drama Work, Cambridge: Cambridge University Press.

-Poulter, C. (1987). Playing the Game. Basingstoke: Macmillan Education.

-Robinson, K. (2011). Για μια επανάσταση δημιουργικότητα. Αθήνα: Εν πλώ.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία στην eclass του μαθήματος.