2ο εξάμ. - Σεμινάριο: Η φύση ως πεδίο μάθησης και δημιουργίας

Μονάδες ECTS: 
6
Διδάσκων: 
Τσεβρένη Ίριδα

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σ3-Ε

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Ειδικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/modules/auth/courses.php

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

κατανοεί τις διαστάσεις και τις συνέπειες της αποξένωσης του σύγχρονου κόσμου από τη φύση. 

επαναπροσδιορίσει και να ενδυναμώσει τη σχέση του με τον φυσικό κόσμο. 

εντοπίζει και να προσεγγίζει οικοκεντρικές, παραδοσιακές και σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, ρεύματα και τάσεις σε ένα ευρύ διεπιστημονικό πεδίο για την ενδυνάμωση της σχέσης παιδιών και ενηλίκων με τη φύση. 

αξιοποιεί ποικίλες σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές με σκοπό την ενδυνάμωση της σχέσης με τη φύση. 

σχεδιάζει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις. 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του βιωματικού αυτού εργαστηρίου είναι να διερευνήσει και να αναδείξει παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε τη σχέση μας με τον μη ανθρώπινο κόσμο ως πεδίο μάθησης και δημιουργίας. Μέσα από ρεύματα της οικολογικής σκέψης και σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις για τη σχέση ανθρώπου-φύσης, σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες θεωρητικές βάσεις αλλά και βιωματική εμπειρία ενδυνάμωσης της σχέσης τους με τη φύση, καθώς και ερεθίσματα αναστοχασμού πάνω στις δυνατότητες και τις προκλήσεις μιας ολιστικής παιδαγωγικής προσέγγισης που ενθαρρύνει την αξιοποίηση του μη ανθρώπινου κόσμου ως διδακτικού εργαλείου στο πλαίσιο της παιδαγωγικής πράξης. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση νέων ρευμάτων της οικολογικής σκέψης, της παιδαγωγικής έρευνας και πράξης και της διδακτικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο του διεπιστημονικού διαλόγου που διεξάγεται για τη σχέση ανθρώπου-φύσης.

Επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου:

• Γνωριμία με σύγχρονα ρεύματα της οικοκεντρικής οικολογικής σκέψης όπως η  βαθιά  οικολογία, η πνευματική οικολογία και η οικοφαινομενολογία.

• Πειραματισμός και αναστοχασμός πάνω στη σχέση μας με τον μη ανθρώπινο κόσμο.

• Διαμόρφωση/ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης για τον μη ανθρώπινο κόσμο.

• Εξάσκηση στην προσέγγιση του φυσικού κόσμου μέσα από τις αισθήσεις, το σώμα και τα συναισθήματα.

• Εξοικείωση με σύγχρονα ζητήματα περιβαλλοντικής ηθικής: τα δικαιώματα των ζώων.

• Εξοικείωση με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες για την προσέγγιση του μη ανθρώπινου κόσμου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: φιλοσοφία μαζί με τα παιδιά, παιδαγωγική των κοινών κόσμων.

• Συν-δημιουργία μαζί με τον μη ανθρώπινο κόσμο.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Εισήγηση

Συζήτηση

Βιωματικές ασκήσεις

Βιωματικά εργαστήρια

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ψηφιακές πλατφόρμες e-class και padlet.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

10

Βιωματικές ασκήσεις 

30

Συμμετοχή σε βιωματικά και υπαίθρια εργαστήρια

20

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Υλοποίηση και παρουσίαση εργασίας

60

Σύνολο 

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μέσα από την υλοποίηση μίας τελικής εργασίας (70%) καθώς και ενδιάμεσων μικρών βιωματικών ασκήσεων (30%) πάνω στα θεματικά πεδία του σεμιναρίου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Abram, D. (1997). The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More‐ Than‐Human World. New York: Vintage Books.

Γεωργόπουλος, Α. (2002). Περιβαλλοντική Ηθική. Αθήνα: Gutenberg. 

Ετμεκτσόγλου, I. (2014). Βασική ορολογία ακουστικής οικολογίας για παιδιά & ενήλικες: το ηχοτοπίο  και οι σημασίες των ήχων του. Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Inwood, H. (2008). Mapping eco‐art education. Canadian Review of Art Education, 35, 57‐73.

Καραγεωργάκης, Σ. & Γεωργόπουλος, Α. (2005). Όταν η Περιβαλλοντική Ηθική συναντά την Πολιτική Οικολογία. Στο: Γεωργόπουλος, Α. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg.

Καραγεωργάκης, Σ. (επ.) (2012). Ζώα και Ηθική. Θεσσαλονίκη: Αντιγόνη.

Lipman, M. (2013). Η σκέψη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.

Myers, N. (2018). How to grow livable worlds: Ten not‐so‐easy steps. In K. O. Smith (ed.), The World to Come (pp. 53‐63). Gainsville, Florida: Harn Museum of Art.

Naess, A. (1988). Self Realization: An Ecological Approach to Being in the World. Στο: Seed, J., Macy, J., Fleming, P. & Naess, A., Thinking like a Mountain. Towards a Council of All Beings. Philadelphia: New Society Publishers.

Payne, P. (1997). Embodiment and environmental education. Environmental Education Research, 3(2),  133–153.

Pulkki, J., Dahlin, B., & Varri, V.‐M. (2017). Environmental education as a lived‐ body practice? A contemplative pedagogy perspective. Journal of Philosophy of Education, 51(1), 214‐229.

Singer, P. (2010). Η Απελευθέρωση των Ζώων,  Θεσσαλονίκη: Αντιγόνη.

Sitka‐Sage, M.D., Kopnina, H., Blenkinsop, S., & Piersol, L. (2018). Rewilding education in troubled times; or, getting back to the wrong post‐nature. Visions for Sustainability, 8, 20‐37.

Wohlleben, P. (2017). Η μυστική ζωή των δέντρων. Αθήνα: Πατάκης

Wilson, Ρ. (2019). What is Nature? The International Journal of Early Childhood Environmental Education, 7(1), 26‐39.

Environmental Education Research

Canadian Journal of Environmental Education

Environmental Education Research

Journal of Environmental Education

Nature and Culture