Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση μιας Ευρετικής Μεθοδολογίαςγια τη Βελτίωση της Ποιότητας της Ηλεκτρονικής Μάθησης Διαμέσου Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Καρασαββίδης Ηλίας
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΣΠΑ 2014-20, ΕΔΒΜ103 Υποστήριξη νέων ερευνητών κύκλος
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2020

Συμμετέχουν ως μέλη η Ασπασία Δασκαλοπούλου και ο Βασίλης Κόμης  

Το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της Ηλεκτρονικής Μάθησης (HM) (E-Learning) διαμέσου της Μηχανικής Μάθησης (MM) (Machine Learning). Ειδικότερα, το έργο αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή μιας ευρετικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη μοντέλων μαθητή στα πλαίσια της ΗΜ ούτως ώστε: (α) να καθίσταται δυνατός ο αυτόματος εντοπισμός της τρέχουσας γνώσης των μαθητών και (β) να παρέχεται η κατάλληλη ανά μαθητή ανατροφοδότηση. Το έργο υιοθετεί μια ολιστική, περιεκτική, συστηματική και βασισμένη στη θεωρία προσέγγιση για τον προσδιορισμό της κατάστασης της γνώσης των μαθητών και συνακόλουθα την παροχή ευφυούς ανατροφοδότησης.

http://ict.ece.uth.gr/project