Διερεύνηση της βιωματικής μάθησης ως παράγοντα της κοινωνικής ανάπτυξης στην προσχολική και σχολική ηλικία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2019
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2020

Διερευνάται ο ρόλος της βιωματικής μάθησης και η επίδρασή της στην κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και σχολική ηλικία. Η έρευνα αφορά σε τάξεις νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και αναδεικνύει τον ρόλο της βιωματικής μάθησης στην αυξημένη ικανότητα των παιδιών να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων και να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις που ενδεχομένως προκύπτουν.

www.pedagogylab.ece.uth.gr