Διαλογικότητα, Διαγλωσσικές Πρακτικές, Κοινότητα Ρομά και Μαθηματική Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Αυτόνομο Έργο
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2004
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2009

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση της συνοριακής σχέσης μεταξύ ταυτοτήτων, χρήση γλώσσας στην πράξη και μαθηματικής γνώσης στο μεταίχμιο της μετάβασης των παιδιών μεταξύ σχολείου και κοινότητας Ρομά στην περιοχή του Βόλου. Μια σειρά παιδαγωγικών πειραματισμών σχεδιάστηκαν με συμμετοχή τόσο των παιδιών Ρομά ή και των γονέων τους όσο και των φοιτητριών και των φοιτητών, εφαρμόστηκαν εντός ή εκτός τάξης, καταγράφηκαν εθνογραφικά και αναλύθηκαν. Η διαλογική σχέση εαυτού και άλλου καθώς και η δυνατότητα διαγλωσσικών πειραματισμών για τα παιδιά συζητείται ως κεντρική για την ανάπτυξη  των παιδιών ως σκεπτόμενα συμμετέχοντα υποκείμενα στα δρώμενα της καθημερινότητάς τους. 

  • Chronaki, A., Planas, N. (2018) Language diversity in mathematics education research: a move from language as representation to politics of representation. ZDM Mathematics Education 50, 1101–1111. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0942-4 

  • Chronaki, A., Moutzouri, G., and Magos, K. (2015). ‘Number in Cultures’ as a Playful Outdoor Activity: Making space for critical mathematics education in the early years. In U. Gellert, J.G. Rodriguez, C. Hahn, & S.Kafousi (Eds.). Educational Paths to Mathematics: A C.I.E.A.E.M. sourcebook. Dordrecht: Springer. pp143-160. 

  • Chronaki, A. 2009. An Entry to Dialogicality in the Maths Classroom: Encouraging Hybrid Learning Identities In M. César and K. Kumpulainen (eds.) Social Interactions in Multicultural Settings. Sense Publishers Press, pp. 117-143. 

  • Χρονάκη, Α. 2012. Το ‘δικαίωμα’ στο δικαίωμα εκπαίδευσης: ο απόηχος ενός εθνογραφικού πειράματος για τα σχολικά μαθηματικά. Στο Α. Λυδάκη (επιμ.). Κοινωνικές Ανισότητες στην Ελλάδα: H περίπτωση των Ρομά. Αθήνα. Αλεξάνδρεια (επιμέλεια σειράς: Iορδάνης Ψημμένος). σελ. 105-131 

  • Χρονάκη, A. 2012. Η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων ως τόπος παραγωγής ετερότητας. Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α'-Β', 2012, 173-200. 

  • Χρονάκη, Α. 2012. Δημιουργώντας ρήγματα σε κυρίαρχους Λόγους περί ανάπτυξης: κυβερνοργανισμοί και υπάλληλα υποκείμενα στη σχολική τεχνοεπιστήμη. Στο Σ. Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Π. Βουτσινά κ.α. (επιμ.) Να κοιτάς με άλλα μάτια να βλέπεις διαφορετικά. Αθήνα. Εκδόσεις Σχολής Μωραίτη. σελ. 91-129 

  • Chronaki, A. 2005 Learning about 'learning identities" in the school arithmetic practice: The experience of two young minority Gypsy girls in the Greek context of education. In the European Journal of Psychology of Education: Special Issue on “The Social Mediation of Learning in Multiethnic Classrooms” Guest Editors: Guida de Abreu and Ed Elbers. Vol. XX, no 1, pp. 61-74.