Παιδαγωγική της ευτυχίας και κοινότητες μάθησης

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ0250
Είδος Μαθήματος: 
ΠΕ Εργαστηριακό
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να υποστηρίξει τις/τους φοιτήτριες/τές να αναδείξουν τις διαλεκτικές παιδαγωγικές θεωρήσεις και πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της αλληλεγγύης, εστιάζοντας σε χειραφετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε ευρύτερες κοινότητες μάθησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές συμμετέχουν σε κοινωνικές ομάδες αλληλεγγύης με στόχο να αλληλεπιδράσουν με κριτικές και συμμετοχικές διαδικασίες για την ανάπτυξη παιδαγωγικών στρατηγικών στη βάση απτών και συγκεκριμένων πεδίων δράσης και αναστοχασμού. Το μάθημα αποσκοπεί να ενισχύσει τον παιδαγωγικό διάλογο που αναδεικνύει και σέβεται την ύπαρξη και αλληλεπίδραση πολλαπλών παιδαγωγικών επιστημολογιών, με στόχο τη συμβολή των φοιτητριών/τών στη διαμόρφωση δημιουργικών, κριτικών και αλληλέγγυων κοινοτήτων μάθησης.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις παιδαγωγικές πεποιθήσεις και νοηματοδοτήσεις που υιοθετούν στην καθημερινή τους πρακτική, να ενισχύουν τον κριτικό τους αναστοχασμό, να αναπτύσσουν ικανότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού εφαρμογής εθελοντικών πρακτικών σε κοινότητες αλληλεγγύης, να αναστοχάζονται αυθεντικές και δημιουργικές πρακτικές αλληλεπίδρασης σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και να τοποθετούν στο επίκεντρο της παιδαγωγικής τους πρακτικής τη φωνή αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

 

Αξιολόγηση:

Το μάθημα ακολουθεί ένα μοντέλο διαμορφωτικής αξιολόγησης που αφορά (όχι περιοριστικά) ομαδικές εργασίες βιωματικού τύπου που υλοποιούνται σε φάσεις στη διάρκεια του εξαμήνου, μικρές ατομικές εργασίες, συμμετοχή φοιτητριών/τών σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, αναστοχασμό των εμπειρικών τους βιωμάτων στα εργαστηριακά μαθήματα με παρουσιάσεις υλικού και δράσεων.

 

Διδακτική μεθοδολογία:

Θεωρητικές διαλέξεις, σεμιναριακές συναντήσεις, εργασία σε ομάδες, υλοποίηση εθελοντικών δράσεων σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εργαστηριακή μορφή του μαθήματος προϋποθέτει τη συμμετοχή των φοιτητριών/τών στις δράσεις του μαθήματος.

 

Δικτυακή θέση μαθήματος:

Στην πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_259/