Έννοιες Βιολογίας Ανθρώπου και Οικολογίας και η Διδακτική τους

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0309
Είδος Μαθήματος: 
ΘΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα έχει ως κεντρικό άξονα την ανάπτυξη της γνώσης για τον άνθρωπο και τη φύση.  Επιδιώκεται η εισαγωγή βασικών εννοιών βιολογίας ανθρώπου και οικολογίας ώστε οι φοιτήτριες/τές να αναπτύξουν ένα επεξηγηματικό μοντέλο για (α) τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος,  και (β) τις αλληλεπιδράσεις των οργανισμών μεταξύ τους και το περιβάλλον. Επίσης, το μάθημα επιδιώκει την υποστήριξη των φοιτητριών/τών στον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων σχετικών με το ανθρώπινο σώμα και βασικές οικολογικές γνώσεις στο νηπιαγωγείο. Το μάθημα στοχεύει να: (α) εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με βασικές επιστημονικές έννοιες της βιολογίας ανθρώπου και της οικολογίας, (β) να αναδείξει τη σημασία των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των παιδιών στη διδασκαλία και στη μάθηση σχετικών εννοιών, (γ) να υποστηρίξει τις/τους φοιτήτριες/τές στον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων σχετικών με βασικές έννοιες της βιολογίας ανθρώπου και της οικολογίας στο νηπιαγωγείο.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να

 • κατανοήσουν τη λειτουργία βασικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (πεπτικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, αναπαραγωγικό)
 • συσχετίζουν τα γονίδια με τη σύνθεση πρωτεϊνών και την εμφάνιση χαρακτηριστικών στον άνθρωπο
 • να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των οργανισμών στη φύση
 • κατανοήσουν τη ροή της ενέργειας και της ύλης στα οικοσυστήματα
 • αναγνωρίσουν τη σημασία των αντιλήψεων των παιδιών για το ανθρώπινο σώμα και τις σχέσεις των οργανισμών στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • κατανοήσουν τις βασικές αρχές διδασκαλίας σχετικών εννοιών και φαινομένων στο νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Αθανασίου, K. (2010). Εισαγωγή στις Βιολογικές επιστήμες και η διδακτική τους. Αθήνα: Γρηγόρη.

 • Βώκου, Δ. (2009). Γενική Οικολογία. Αθήνα: University Studio Press.
 • Ζόγκζα, Β. (2007). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κορφιάτης, Κ. & Παρασκευόπουλος, Σ. (2010). Αθήνα: Δίσιγμα.
 • Driver, R., Sqiures A., Rushworth P., & Wood-Robinson V. (1998). Οικοδομώντας τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών: Μια Παγκόσμια Σύνοψη των Ιδεών των Μαθητών. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Ernst, M. (2002). Αυτή είναι η Βιολογία. Αθήνα: Κάτοπτρο.
 • Krebs, C. (2008). The Ecological World View. USA: University of California Press.
 • Molles, M.C., Jr. (2008). Οικολογία: έννοιες, εφαρμογές. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Εύδοξος

 • Διδακτική της Βιολογίας, Καμπουράκης Κώστας, Εργαζάκη Μαρίντα, Κορφιάτης Κώστας, Στασινάκης Παναγιώτης (επιμελητές).
 • Η Βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία, Ζόγκζα Βασιλική.