Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων, πρακτικών και προβλημάτων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των εικαστικών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μαγουλιώτης Απόστολος
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
08/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
07/2010

Το ερευνητικό πρόγραμμα ήταν επιδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών Π.Θ υλοποιήθηκε από τον Απόστολο Μαγουλιώτη Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συνεργαζόμενο με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών ( Bάος Aντώνης, Επίκουρος Καθηγητής) και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λαμπίτση Βασιλική Διδάσκουσα ΠΔ 407) με θέμα: Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων, πρακτικών και προβλημάτων των εκπαιδευτικών  στην αξιοποίηση των εικαστικών στη Προσχολική Εκπαίδευση. Exploring the knowledge, attitudes, practices and problems of teachers in the utilization of visual arts in Preschool Education".

  • Μαγουλιώτης Α.,- Λαμπίτση Β., -Βάος Αν.,- Ντάνης Αν., (2009). «Εικαστική αγωγή: κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής». Στο Κ. Μαλαφάντης – Μ. Σακελλαρίου – Θ. Μπάκας (επιμ.) ΙΓ’ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αθήνα: Διάδραση τ. 1, 641-651.
  • Λαμπίτση Β., -Μαγουλιώτης Α.,- Ντάνης Αν., (2010). «Τα εικαστικά στο νηπιαγωγείο: Πρακτικές των εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής» Στα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης (Μάης).