Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ1320
Είδος Μαθήματος: 
ΠΥ
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2
Διδάσκων: 
Μάγος Κώστας

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα ασχολείται με τη θεωρητική προσέγγιση και την πρακτική εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση της ετερότητας στο Νηπιαγωγείο  και στο  σχολείο γενικότερα. Οι πολλαπλές ταυτότητες στη σχολική τάξη, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών, το αναλυτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό, ο εορτασμός εθνικών και θρησκευτικών γιορτών, η συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας είναι  θέματα που, μέσα από θεωρητικές αναφορές, μελέτες περίπτωσης και ενδεικτικά παραδείγματα, προσεγγίζονται στο πλαίσιο του παραπάνω μαθήματος.

Μαθησιακά αποτέλεσματα: Οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του μαθήματος θα:

  • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση της ετερότητας καθώς και τις βασικές αρχές που αφορούν στη θεωρία και πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • θα κατανοήσουν τις αιτίες και τους μηχανισμούς αναπαραγωγής των στερεοτύπων και των διακρίσεων
  • γνωρίσουν τα βασικά εμπόδια που αφορούν στην ένταξη των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην σχολική τάξη
  • εξοικειωθούν με καλές πρακτικές που αφορούν στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα άτομα που δεν ανήκουν στις εκάστοτε κυρίαρχες ομάδες 

 Διδακτική προσέγγιση: Εμπλουτισμένες εισηγήσεις με χρήση ppt, ομάδες εργασίες, διαδραστικές ασκήσεις, προβολή video

Υποχρεώσεις των φοιτητών: Η παρακολούθηση του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η συμμετοχή των φοιτητών στις διαδραστικές δραστηριότητες εξασφαλίζει την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ών  γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Προαιρετική είναι η εκπόνηση, σχετικής με το περιεχόμενο του μαθήματος, εργασίας η οποία συμβάλλει στην τελική βαθμολογία.

 Προτεινόμενα συγγράμματα: 

Γκόβαρης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση

Μάγος, Κ. (2022). Το πέταγμα του Ερόλ. Κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:

Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ. (2013). Διαπολιτισμικός διάλογος στην
εκπαίδευση
. Αθήνα: Διάδραση
Γκόβαρης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση
Γκόβαρης, Χ. (Επιμ.) (2013). Διδασκαλία και μάθηση στο διαπολιτισμικό σχολείο.
Αθήνα: Gutenberg

Coelho, E. (2007). Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία.
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Δαμανάκης, Μ. (2007). Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά. Αθήνα: Gutenberg
Gundara, J. & Jacobs, S. (2009). Διαπολιτισμική Ευρώπη. Διαφορετικότητα και
κοινωνική πολιτική.
Αθήνα: Ατραπός.
Μάγος, Κ. (2022). Το πέταγμα του Ερόλ. Κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Αθήνα:
Gutenberg
Νικολάου, Γ. (2011). Διαπολιτισμική διδακτική. Αθήνα: Πεδίο
Φραγκουδάκη, Α. & Δραγώνα, Θ. (Eπιμ.).(1997). «Τι είν’ η πατρίδα μας;»
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση.
Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Vanderbroeck, M. (2004). Με τη ματιά του Γέτι. Αθήνα: Νήσος

 

Διαδικτυακή θέση του μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_150/