1ο εξάμ. - Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές του παιχνιδιού

Μονάδες ECTS: 
12
Διδάσκων: 
Μάγος Κώστας

Στο μάθημα θα προσεγγισθούν ποικίλες παιδαγωγικές διαστάσεις του παιχνιδιού, όπως κοινωνικοπαιδαγωγικές θεωρίες για το παιχνίδι, παιχνίδι και σχολικά αναλυτικά προγράμματα, το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μορφές και είδη παιχνιδιών και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση,  παιχνίδι και διαπολιτισμική εκπαίδευση, παιχνίδι και δημιουργικότητα, παιχνίδι και κουλτούρες μάθησης, παιχνίδι και γνωστικές περιοχές, παιχνίδι και ρόλος του εκπαιδευτικού και του παιδιού, αξιολόγηση και εφαρμογή πρακτικών παιχνιδιού κ.ά. Μέσα από τις παραπάνω διαστάσεις οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο του παιχνιδιού στην εκπαίδευση, την σχέση του με την σχολική θεωρία και πράξη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αλλά και διάφορα προγράμματα και εκπαιδευτικές εφαρμογές που εστιάζουν στην αξιοποίηση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην οργάνωση πλαισίων παιχνιδιού.

 Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν:

  • Παιδαγωγικές θεωρίες για το παιχνίδι και σύγχρονες έρευνες
  • Μορφές και είδη παιχνιδιών
  • Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο αναλυτικό πρόγραμμα
  • Παιχνίδι και σχολικά αναλυτικά προγράμματα άλλων χωρών
  • Παιχνίδι, βιωματική μάθηση και ρόλος του εκπαιδευτικού
  • Παιχνίδι και δημιουργικότητα/επίλυση προβλήματος
  • Η διαπολιτισμική διάσταση του παιχνιδιού
  • Έμφυλα στερεότυπα και παιχνίδι
  • Παιχνίδι και χώροι παιχνιδιού