1ο εξάμ. - Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές του παιχνιδιού

Μονάδες ECTS: 
12
Διδάσκων: 
Μάγος Κώστας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α1-Χ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o / ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 12

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 https://eclass.uth.gr/modules/auth/courses.php

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν  σχετικά με ζητήματα θεωρίας και πρακτικής του παιχνιδιού στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Θα μπορούν να αναπτύσσουν επιχειρήματα και να διαθέτουν ικανότητες για να αξιοποιήσουν, αλλά και να μεταδώσουν, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις του παιχνιδιού.

Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία σχετικά με αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές απέναντι στο παιχνίδι, από διαφορετικούς χώρους όπως σχολεία, παιδοτόπους, γειτονιές κλπ

Θα μπορούν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν έρευνες, με διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία, σχετικά με τις ψυχολογικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές διαστάσεις του παιχνιδιού.

Θα μπορούν να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες (ψυχολόγους, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους κλπ) προκειμένου να αναλύουν ερευνητικά δεδομένα, αλλά και να προωθούν προτάσεις σχετικές με τις σύγχρονες πρακτικές του παιχνιδιού

Θα είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση και το σκεπτικό στο οποίο αυτά βασίζονται και να προχωρούν σε λογικές παραδοχές στα οποία στηρίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό που σχετίζεται με ζητήματα παιχνιδιού και δημιουργικότητας.

Γενικές Ικανότητες

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο προτεινόμενο μάθημα θα προσεγγισθούν ποικίλες παιδαγωγικές διαστάσεις του παιχνιδιού, όπως κοινωνικοπαιδαγωγικές θεωρίες για το παιχνίδι, παιχνίδι και σχολικά αναλυτικά προγράμματα, το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μορφές και είδη παιχνιδιών και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση,  παιχνίδι και διαπολιτισμική εκπαίδευση, παιχνίδι και δημιουργικότητα, παιχνίδι και κουλτούρες μάθησης, παιχνίδι και γνωστικές περιοχές, παιχνίδι και ρόλος του εκπαιδευτικού και του παιδιού, αξιολόγηση και εφαρμογή πρακτικών παιχνιδιού κ.ά. Μέσα από τις παραπάνω διαστάσεις οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο του παιχνιδιού στην εκπαίδευση, την σχέση του με την σχολική θεωρία και πράξη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αλλά και διάφορα προγράμματα και εκπαιδευτικές εφαρμογές που εστιάζουν στην αξιοποίηση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην οργάνωση πλαισίων παιχνιδιού.

Βασικές θεματικές ενότητες:

Παιδαγωγικές θεωρίες για το παιχνίδι και σύγχρονες έρευνες

Μορφές και είδη παιχνιδιών

Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο αναλυτικό πρόγραμμα

Παιχνίδι και σχολικά αναλυτικά προγράμματα άλλων χωρών

Παιχνίδι, βιωματική μάθηση και ρόλος του εκπαιδευτικού

Παιχνίδι και δημιουργικότητα/επίλυση προβλήματος

Η διαπολιτισμική διάσταση του παιχνιδιού

Έμφυλα στερεότυπα και παιχνίδι

Παιχνίδι και χώροι παιχνιδιού

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

2 ECTS

Διαδραστική διδασκαλία

2 ECTS

Εργαστήριο 2  ECTS

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

1 ECTS

Συγγραφή εργασιών

5 ECTS


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εργασιών. Οι φοιτητές εκπονούν δύο εργασίες (μία ομαδική και μία ατομική). Η πρώτη αφορά στην παρουσίαση ερευνητικού άρθρου δικής τους επιλογής με θέμα το παιχνίδι (με χρήση ppt). Η δεύτερη αφορά στη συγγραφή εργασίας με περιεχόμενο την βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με μια ή περισσότερες διαστάσεις του παιχνιδιού (σε μορφή δοκιμίου). Ο αριθμός των λέξεων της εργασίας είναι 3000 ως 3500 λέξεις.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ελληνική και μεταφράσεις στα ελληνικά

Αυγητίδου, Σ. (2001) Το Παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές 

προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Brock, A., Dodds, S., Jarvis, P. &Olusoga, Y. (2016). (Eπιμ. Μ.  Σακελλαρίου). Παιδαγωγική του παιχνιδιού στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.

Fleer, M. (2018) Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Από τις προσωπικές εμπειρίες στις σύγχρονες θεωρίες. (Επιστ. Επιμέλεια – Εισαγωγή: Μ.Μπιρμπίλη). 

Θεσσαλονίκη: Σοφία.

Ιέρ, Π. (2009) Τόπο στο παιχνίδι. Μαθαίνω να παίζω, μαθαίνω να ζω. Αθήνα: 

Μεταίχμιο.

Μπότσογλου Κ. (2010) Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί. Αθήνα: Gutenberg

Χουιζίνκα, Γ. (2010). Ο άνθρωπος και το παιχνίδι. Αθήνα: Γνώση.

Ξενόγλωσση

Briggs, M. andHansen, A. (2012). Play based learning in the primary school. London: 

Sage.

Canning, N. (2011) (Ed.). Play and practice in the early years. London: Sage.

Hamayon, R. (2016). Why we play. An anthropological study. Chicago: Hau Books.

Harris, P.(2000). The Work of the Imagination. London: Wiley-Blackwell.

Michalopoulou, Aik.(2001) A Spatio-Pedagogical Approach to the Symbolic Play as Kindergarten Activity in Early Childhood, European EarlyChildhood Education Research Journal,  9,  2,  59-68.

Michalopoulou, Aik.(2013) Play research as dynamic framework of learning in Early Childhood Education from children perspectives, Conference Book, International Scientific and Professional Conference OMEP2013, 145-149.

Michalopoulou, Aik., Grantza, A. (2014). The Design, Realisation, and Evaluation of an Educational Programme: Promoting Play in Kindergarten, The International Journal of Early Childhood Learning, volume 20, issue 4, 11-17.

Moyles, J. (2006). The Excellence of Play, Buckingham: Open University Press.

Pellegrini, A.D. (2011). The Oxford Handbook of the development of play. Oxford: Oxford University Press.

Rogers, S. and Evans, J. (2008). Inside Role-Play in Early Childhood Education. Researching young children’s perspectives.kent: Routledge.

Ryall, E., Russell, W. & MacLean, M. (2013). The Philosophy of Play. Abingdon, 

Oxon: Routledge.

White, R. (2013) The power of play.Minessota: Minessota Children’s Museum.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

International Journal of Play

American Journal of Play