Φυσιογνωμία του Τμήματος

Το Π.Τ.Π.Ε. φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών και έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του έτσι ώστε οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί του να είναι σε θέση να λειτουργούν και να παρεμβαίνουν δημιουργικά και αποτελεσματικά στον χώρο του ελληνικού σχολείου αλλά και γενικότερα μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνοποιημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η αποστολή του Π.Τ.Π.Ε., που είναι η διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την περίοδο της προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας κατά την οποία διαμορφώνεται ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητας του ανθρώπου, μας υποχρεώνει, διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/ήτριες, να αναζητούμε κάθε στιγμή τις πιο πρόσφορες, δημιουργικές και νεωτερικές μεθόδους που αξιοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους/τις αποφοίτους στην παραπέρα ανάπτυξη και εξειδίκευση των ενδιαφερόντων τους. Ο κύριος σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση στοχαζόμενων εκπαιδευτικών στη σύγχρονη διδασκαλία και έρευνα στο πλαίσιο νέων περιβαλλόντων μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), η προώθηση της θεωρίας και της έρευνας που αφορούν στην εκπαίδευση και στην αγωγή στην προσχολική και πρώιμη παιδική ηλικία και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τυπικά και άτυπα. Έτσι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών διέπεται και υποστηρίζεται, κατ’ αρχήν, από τα νέα δεδομένα των επιστημών της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, ενώ συγχρόνως δίνεται η δέουσα έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και πρώιμης παιδικής ηλικίας (γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, τέχνες, τεχνολογία και πολιτισμός) και στις ανάλογες μεθόδους της αγωγής που προσιδιάζουν σε αυτά. Επίσης, το τμήμα παρέχει μαθήματα που καλύπτουν ζητήματα μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας, καθώς στο Π.Τ.Π.Ε. η εξοικείωση και η εμπλοκή με την ερευνητική διαδικασία θεωρείται βασικό εργαλείο μάθησης για τους/ τις φοιτητές/ήτριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μία πολύτιμη δεξιότητα που θα στηρίζει τους/τις αποφοίτους μας σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Με βάση και τα παραπάνω, ως στόχος του Τμήματος ορίζεται η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σύμφωνα με το μοντέλο του/της εκπαιδευτικού που ερευνά, στοχάζεται, δημιουργεί, σχεδιάζει, εφαρμόζει στην πράξη θεωρητικές προτάσεις, αξιολογεί την πορεία τους, αναστοχάζεται και αυτοαξιολογείται, δηλαδή του/ης στοχαζόμενου/ης εκπαιδευτικού (reflective teacher). Για την υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας, θεωρία–έρευνα–παιδαγωγική πράξη αποτελούν ένα αναπόσπαστο αλληλοτροφοδοτούμενο τρίδυμο, το οποίο ολοκληρώνεται με την Πρακτική Άσκηση του 8ου εξαμήνου, καθώς εκτός από τις πανεπιστημιακές διαλέξεις, τα σεμινάρια, τα βιωματικά και εργαστηριακά μαθήματα, το τμήμα εποπτεύει και την Πρακτική Άσκηση σε ποικίλους χώρους που απασχολούν παιδιά προσχολικής και πρώιμης παιδικής ηλικίας. Η Πρακτική Άσκηση συνδέεται στενά με τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος και επιχειρεί μια δυναμική σύζευξη της θεωρίας με την έρευνα και τη διδακτική πράξη. Παράλληλα και σε μια δυναμική σχέση με την παραπάνω Πρακτική Άσκηση, λειτουργεί το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (από το 1998 έως σήμερα) σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είναι αμειβόμενο και αποσκοπεί στην απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΙΙ, ΕΣΠΑ).

Οι σπουδές είναι τετραετείς και για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών μαθημάτων, 2 φροντιστηριακών μαθημάτων, 2 σεμιναρίων, 20 μαθημάτων επιλογής και 2 μαθημάτων ξένων γλωσσών. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με 2 μαθήματα επιλογής.