Σκοπός του Τμήματος

Βασικός σκοπός του Π.Τ.Π.Ε. είναι η προαγωγή της θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης και ο συσχετισμός της με την πράξη, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες που να τους/τις καταστούν ικανούς και ικανές να ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα και επάρκεια τόσο στον πολυσύνθετο παιδαγωγικό, διδακτικό και ερευνητικό τους ρόλο, όσο και στη δυναμική των επιστημονικών και επαγγελματικών εξελίξεων στο εγγύς μέλλον. Προτεραιότητα του Τμήματος αποτελεί η κατάρτιση κριτικά στοχαζόμενων επιστημόνων, στον ευρύ χώρο της εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες, που δεν επαφίενται σε, συχνά επικρατούσες, παραδοσιακού τύπου παραδοχές, αλλά λειτουργούν στο πλαίσιο μιας διαρκούς προσωπικής αναζήτησης, επιχειρούν την εμβάθυνση στο σύνθετο φαινόμενο της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης σε ζητήματα μιας δημοκρατικής παιδείας, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και προβληματοποιούν σύγχρονα και ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, συνδέουν διαλογικά τη θεωρητική με την πρακτική εμπειρία γνώσης σε πλαίσια ανάπτυξης διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης που αφορούν στην εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών προσχολικής και πρώιμης παιδικής ηλικίας.