Σχηματισμός προτιμήσεων βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Αμπακούμκιν Γεώργιος
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
08/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
11/2011

Συνεργάτης : Μ. Μπακαρού /ΥΔ

Σε δύο πειραματικές μελέτες εξετάστηκε ρόλος δύο περιφερειακών ερεθισμάτων, της εξοικείωσης και της σειράς,  σε προτιμήσεις.  Και τα δύο περιφερειακά ερεθίσματα φάνηκε να επηρεάζουν τις προτιμήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα η εξοικείωση. Τα ευρήματα αυτών των μελετών βασικής έρευνας εντάσσονται θεωρητικά σε προσεγγίσεις σχηματισμού και αξιολόγησης εντυπώσεων.