Διασφάλιση Ποιότητας ΠΠΣ

Η οργάνωση και λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βασίζεται στις διατάξεις που περιέχονται στο Π.Δ. 320/83 καθώς και στον Ν.1268/82. Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82, η αποστολή των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι: α) Η καλλιέργεια και προαγωγή των Παιδαγωγικών Επιστημών, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. β) Η παροχή στους πτυχιούχους τους των απαραίτητων εφοδίων που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. γ) Η συμβολή στην άνοδο του επιπέδου της εκπαίδευσης και η κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της. δ) Η συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει (άρθρο 2 του Π.Δ. 320/83). 

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.