Εισαγωγή στο ΠΜΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2024-2025

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι». 

Μαθαίνουμε για το παιχνίδι. Μαθαίνουμε με το παιχνίδι. Διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι ζει και μπορεί να ζει μέσα σε επιστημονικές και καλλιτεχνικές πρακτικές. Αναζητούμε το νόημα των εννοιών 'δημιουργική διδασκαλία' και 'δημιουργική μάθηση', και τις εξετάζουμε κριτικά, μέσα από διαφορετικές σκοπιές. Το πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» αξιοποιεί σύγχρονες τάσεις και προβληματισμούς που αναπτύσσει η παιδαγωγική επιστήμη, καθώς και τα πορίσματα επιστημονικών ερευνών αιχμής από συναφή πεδία, αποσκοπώντας στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στη θεωρία και πράξη της βιωματικής μάθησης σε δημιουργικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πυρήνας του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της δημιουργικής μάθησης και των εκπαιδευτικών πτυχών του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την πολύπλευρη, διεπιστημονική προσέγγιση του παιδαγωγικού παιχνιδιού και της δημιουργικής μάθησης, με τη συμβολή μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και σημαντικών προσκεκλημένων συνεργατών. Τα μαθήματα, τα σεμινάρια και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας παρέχουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις, αλλά και τη βιωματική εμπειρία της δημιουργικής σχέσης με μια σειρά αντικείμενα των τεχνών και των επιστημών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τη βιωματική μάθηση ως διδακτική πρακτική και να αναπτύσσουν σύγχρονα, δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός στέρεου ερευνητικού προφίλ μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικές διαδικασίες με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σημαντικά εφόδια, χρήσιμα για την περαιτέρω εξέλιξή τους στον ακαδημαϊκό χώρο. Με τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών κατοχυρώνεται παιδαγωγική επάρκεια.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε  πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην Τ.Ε.Ι.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας μέχρι 19 Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή, στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου (εφόσον έχει γίνει ήδη προσκόμιση των άλλων δικαιολογητικών μέχρι 30 Ιουνίου και εκκρεμεί μόνο η βεβαίωση ολοκλήρωσης). 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα (απογευματινές ώρες) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική διά ζώσης (συνήθως Τρίτη ή Τετάρτη, ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών). Επιπλέον, σε κάθε εξάμηνο φοίτησης, οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που πραγματοποιείται Σαββατοκύριακο.  

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια και αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης: α) γραπτή εξέταση σε θεματικό πεδίο σχετικό με το περιεχόμενο του ΠΜΣ (40%) β) φάκελος υποψηφιότητας (30%)  γ) προσωπική συνέντευξη (30%). Όσοι/ες υποψήφιοι/ες καταθέσουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1 (με βάση τον κατάλογο των σχετικών πτυχίων που γίνεται αποδεκτός από τον ΑΣΕΠ) μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην διαδικασία της γραπτής εξέτασης, χωρίς εξέταση στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις, προκειμένου να κατοχυρώσουν την απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας και στη συνέχεια μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία της γραπτής εξέτασης. Σε περίπτωση αποτυχίας στην αγγλική γλώσσα οι υποψήφιοι/ες αποκλείονται από τη διαδικασία εισαγωγής. 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες αξιολογηθούν στη γραπτή εξέταση με βαθμό αξιολόγησης τουλάχιστον 5 (πέντε), θα κληθούν για συνέντευξη, ενώ παράλληλα θα αξιολογηθεί ο φάκελος υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι/ες που θα αξιολογηθούν με βαθμό μικρότερο του 5,  αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής, δηλαδή δεν θα κληθούν για συνέντευξη ούτε θα αξιολογηθεί ο φάκελός τους. Οι εξετάσεις του μαθήματος των Αγγλικών, καθώς και η γραπτή εξέταση στο σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ θεματικό πεδίο, θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εμπρόθεσμα.

Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια και η φοίτηση είναι δωρεάν. 

Η αναλυτική διαδικασία υποβολής φακέλου περιγράφεται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται παρακάτω.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (Αίτηση και δικαιολογητικά)ορίζεται έως τις 30/6/2024