Διπλωματικές Εργασίες

Μπορείτε να δείτε τους τίτλους των διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία" στο σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο.

Πριν ξεκινήσετε τη διπλωματική σας εργασία μελετήστε προσεκτικά το σχετικό Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών που επίσης επισυνάπτεται. Μελετήστε επίσης προσεκτικά τα σχετικά αρχεία με τον Κώδικα Δεοντολογίας στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.uth.gr/administration/regulations-procedures/ethics)

Όλες οι διπλωματικές πρέπει να έχουν εξώφυλλο ειδικής μορφής με βάση το πρότυπο που επισυνάπτεται