Δημοσιεύσεις

Για εργασίες οι οποίες κρίνονται από τους επιβλέποντες καθηγητές ότι μπορούν να παρουσιαστούν σε πλαίσια εκτός του ΠΜΣ (πχ συνέδρια), παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης από το ΠΜΣ (απόφαση 17ης/10-6-2015 ΓΣΕΣ).

Δείτε τους τίτλους επιστημονικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και δημοσιεύθηκαν ή ανακοινώθηκαν σε συνέδρια στο επισυναπτόμενο αρχείο.