Δημοσιεύσεις

Για εργασίες οι οποίες κρίνονται από τους επιβλέποντες καθηγητές ότι μπορούν να παρουσιαστούν σε πλαίσια εκτός του ΠΜΣ (πχ συνέδρια), παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης από το ΠΜΣ (απόφαση 17ης/10-6-2015 ΓΣΕΣ).

Δείτε τους τίτλους επιστημονικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία (Δημοσιεύσεις ΠΜΣ) καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι  (Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νέο ΠΜΣ 2023) και δημοσιεύθηκαν ή ανακοινώθηκαν σε συνέδρια στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα αρχεία.